96/366 Polynesia in Shadow

Disney Vinylmation with a Polynesian theme.